SYRIAN MIGRATION IN TURKEY IN THE CONTEXT OF MIGRATION THEORIES


Abstract views: 48 / PDF downloads: 34

Authors

  • ZEYNEP ARPA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Abstract

The phenomenon of migration, which has existed since the beginning of human history, is an extremely complex, dynamic, multidimensional phenomenon and is in a constant state of motion. Migration takes different forms and develops in different ways in different contexts and conditions. For this reason, many different migration theories have been put forward in order to better analyze the causes and consequences of migration. Migration theories try to explain what are the factors that push people to migrate, what are the factors that influence the choice of the source country and what are the gains and disadvantages as a result of these migrations. Although the theories developed on migration clarify the same phenomenon, they have quite different propositions. For this reason, it is important to use a mixed analysis instead of a single theory in order to obtain better results while clarifying the complex structure of the migration phenomenon. In this study, in order to better analyze the Syrian migration mobility in Turkey in all its dimensions, instead of a single theory, migration theories that address different dimensions have been used. Within the scope of these theories, the reasons influencing the migration decision in the country of origin, the choice of the country of origin, the migration phase and the post-migration events were analyzed.

References

Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2017). Türkiye'deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması. Ankara. (https://www.afad.gov.tr/suriye-raporlari, 26.04.2024).

Akyıldız, İ. E. (2016). Göç Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi. B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35 (2), 127-176.

Aydoğdu, B. (2019). Suriyelilerin Göçü ve Kentsel Yaşamın Yeni Örüntüleri: Gaziantep Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Aydın.

Borjas, G. (1989). Economic Theory and International Migration. International Migration Review, 23, 457-485.

Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul BilgiÜniversitesi Yayınları.

Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 67-91.

Demirtaş, M. (2019). Suriyelilerin Türkiye’ye Göç Süreci ve İlişkiler Ağı: Ulubey Mahallesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Develioğlu, O. G. (2023). Göçün Kavramsal Çerçevesi ve Göç Kuramları. Journal of Theoretical & Empirical Research on Management, 3, 49-60.

Düzgün, A. N. (2018). Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınların Savaş Öncesi ve Sonrası Sahip Oldukları Sosyal Sermaye Değişiminin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.

Ekşi, N. (2019). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.

Faist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar.İstanbul: Bağlam.

Ferris, E. ve Kirişci, K. (2016). The Consequences of Chaos: Syria’s Humanitarian Crisis and The Failure to Protect. Washington: Brookings Institution Press.

Göç İdaresi Başkanlığı (2024). (https://www.goc.gov.tr/, 26. 04. 2024).

Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-85.

Gültekin, M. N. (2018). Gaziantep’teki Suriyeli Mültecilerin ToplumsalDayanışma ve Etkileşim Noktaları. Turkish Studies, 13(26), 673-692.

Gürsoy, S. (2019). Göçmenlerin Çalışma Yaşamına Katılımı: Suriyeli Göçmenler Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Antalya.

Hoşgör, Ş. (1998). Türkiye’de Kantitatif Yöntemlerle Dolaylı Göç Tahminleri, Sorunlar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Türkiye’de İçgöç, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları

IOM, (2009). International Organization for Migration. Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü. İsviçre.

İnce, C. (2018). Göçmenliğin Mekânsal Sosyolojisi: Şanlıurfa Örneği. Doktora Tezi. Eskişehir.

İnce, C. (2019). Göç Kuramları ve Suriye Göçü Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (9), 2581-2615.

İpek, N. (2006). İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler. Trabzon: Serander.

Karpat, K. (2003). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm: Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme (Çev. Abdülkerim Sönmez). Ankara: İmge.

Kılıç, A. R. (2019). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul/Esenyurt Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Van.

Koldaş, U. Ve Köprülü, N (2011). .Arap intifadası mı?: Arap Dünyasındaki Toplumsal Hareketlerin İçsel, Bölgesel ve Uluslararası Dinamikleri. Akademik Orta Doğu, 6 (1).

Külek, C. (2018). Zorunlu Göçün Mekândaki Toplumsal ve Ekonomik Etkileri: Bağcılar İlçesindeki Suriyeliler Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale.

Lee, E. S. (1966). A Theory Of Migration. Demography, 3(1), 47-57.

Marshall, G. (2009). Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Akınhay, Osman, Kömürcü, Derya, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Massey, D. S. (2004). Social and Economic Aspects of Immigration. Annals of the New York Academy of Sciences, 1038(1), 206–212. doi:10.1196/annals.1315.028

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (2014). Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi. Göç Dergisi, 1(1), 11-46.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., ve Tay-lor, J. E. (1993). Theories of İnternational Migration: A Review and Appraisal. Population And Development Review, 19(3), 431-466.

Petersen, W. (1958).A General Typology of Migration. AmerikanSociological Review, 23.

Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of The Statistical Society of London, 48(2), 167-235.

Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of The Royal Statistical Society, 52(2), 241-305.

Stouffer, A. S. (1940). Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance. American Sociological Review, 5(6).

Tamer, M. (2020). Uluslararası Göç ve Teorileri. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 4(8), 274-282.

Tobler, W. (1995). Migration: Ravenstein, Thornthwaite and Beyond. Urban Geography, 16 (4), 327-343.

Uzun, Z. (2019). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Deneyimleri: Gaziantep Örneği. Doktora Tezi. Ankara.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013). (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf, 26.01.2024).

Published

2024-05-01

How to Cite

ARPA, Z. (2024). SYRIAN MIGRATION IN TURKEY IN THE CONTEXT OF MIGRATION THEORIES. Politik Psikoloji Dergisi, 3(2). Retrieved from https://www.politikpsikolojidergisi.com/index.php/pub/article/view/33

Issue

Section

Research Articles