Yazı Çağrısı

Politik Psikoloji Dergisi elektronik olarak yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınması koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayınlanır.

Politik Psikoloji Dergisi amaç bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde politik psikolojinin kapsamına giren psikolojik, sosyal, siyasal ve iktisadi meseleleri politik psikoloji, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, hukuk, teoloji ve iktisat gibi disiplinler veya disiplinlerarası konularda teorik, deneysel ve uygulamalı veya güncel olaylara dair özgün çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Ancak, politik psikolojinin içeriğini oluşturan birey ve tolum ilişkiselliğini siyaset ve sosyal bağlamda esas alan konulara öncelik verir. Siyasal davranış, siyasal tercih, oy verme süreçleri, liderlik, kitle psikolojisi, şiddet, terör, göç ve uluslararası güç kullanımları bu bağlamda öne çıkan öncelikli temaları oluşturmaktadır.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır. Politik Psikoloji Dergisi’nin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa Politik Psikoloji Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgari 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Ayrıca, dergide kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir

Siyaset psikolojisi siyasal olgu ve süreçleri psikolojik açıdan ele alan disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Özellikle bireylerin siyasal fikir ve davranışlarını hem kişisel hem toplumsal bağlamda anlamaya, açıklamaya ve analiz etmeye yönelik çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bireysel davranışların siyasal örgüt ya da gruplarda nasıl şekillendiği ve ne gibi etkiler oluşturduğu temel unsur olmaktadır. Siyaset psikolojisi siyasal karar verme süreçlerinde bireysel ve kolektif eylemler bağlamında beliren ilişkisel davranışların mahiyetini araştırır. Ayrıca toplumsal düşünce ve eğilimlerin oluşumunda siyasal elitler, liderler, siyasal katılım, oy verme davranışları gibi çeşitli süreçleri incelemektedir.

Disiplinlerarası çalışma alanı olan siyaset psikolojisi, farklı disiplinler tarafından geliştirilen ve gerçeği anlamak üzere kullanılan yöntem ve teorilerden yararlanır. Sosyal ve bilişsel psikoloji, kişilik, gelişim ve örgüt psikolojisinin sunduğu imkanların yanında, siyasal davranış ve karar alma süreçlerini inceleyen siyaset bilimi, sosyoloji, eğitim bilimi, iletişim bilimleri kamuoyu çalışmaları ve normatife düzeyde felsefi değerlendirmelerden yararlanmaktadır. Nitekim anılan bu boyutlarıyla siyaset psikolojisi disiplinler arası (interdisipliner) içeriğe sahiptir.

Bireyi esas alan süreçler siyasal inanç ve değerler bağlamında hem yurttaşların hem de siyasal liderlerin kişilik özellikleriyle, siyasal karar alma ve tercihte bulunma süreçlerinde bireysel gelişim ve dönüşüm olgusunu sosyal bağlamda ele alır ve değerlendirir. Amaç birey olarak seçmen (yurttaş) ve yine birey olarak siyasal lider ya da liderlerin kişilik özellikleriyle, bir bütün olarak siyasal süreçler arasında ne tür ilişki olduğunu belirlemektir. Diğer önemli bir konu ise siyasal iletişimdir. Medya ve siyasal söylem arasındaki ilişki bu çerçevede değerlendirilebilir. Üçüncü bir husus, grup bağlamında ortaya çıkan uluslararası ilişkiler ve çatışma çözümleri, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, grup kimliği ve kültürel farklılıklar, kolektif eylemler ve sosyal değişim gibi olguların incelenmesini içermektedir. Ayrıca duygucu yaklaşım, psikobiyografiler, biopolitka, şiddet ve terör gibi temaların içerdiği sorunlar da siyaset psikolojisinin kapsamına girmektedir.

Belirtilen tüm bu konu, tema, sorun ve yaklaşımların çok boyutlu olması farklı disiplinler açısından teorik, deneysel ve literatürel araştırmaları zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Politik Psikoloji Dergisi, siyaset ve psikoloji bağlamında yer alan siyaset psikolojisinin yanında iktisat, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, yönetim bilimi, tarih, siyasal teoloji, felsefe gibi disiplinler kapsamında yer alan teorik ve deneysel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

X